Používáme cookies a obdobné technologie nezbytné pro správné fungování webu, a dále pro účely analýzy provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o užívání našich stránek sdílíme s našimi reklamními a analytickými partnery. Výběrem „Přijmout vše“ udělujete souhlas se zpracováním všech volitelných druhů cookies pro tyto zmíněné účely. Spravovat či blokovat jednotlivé druhy cookies můžete v „Nastavení cookies“. Zpracování volitelných cookies můžete také odmítnout. Více informací v Zásadách používání souborů cookies.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2022

1. Všeobecná ustanovení

 1. Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Legabox.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba David Vacek, se sídlem Plzeň - Lobzy, Revoluční 74, PSČ 312 00 identifikační číslo: 07714378 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo „zákazník“ nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění, pak dále i  „spotřebitel“).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 3. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
 5. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

2. Předmět smlouvy

 1. Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu Legabox.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 3. Internetový obchod Legabox.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
 4. Charakteristika zboží uvedeného na webové stránce internetového obchodu Legabox.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zbožíObrázky mají pouze informativní charakter. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější a nejaktuálnější popis a technické parametry produktů nemůžeme garantovat, že uváděná data a údaje odpovídají skutečnosti. Všichni výrobci si vyhrazují právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu, sledujte přímo www stránky výrobce nebo prosím v případě pochybností nás kontaktujte. Pozdější reklamace parametrů a vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany a nemůže být akceptována. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má nicméně prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně výdejní místo zvolené zákazníkem v případě osobního odběru zboží.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Legabox.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající i kupující mají právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit až do okamžiku dodání zboží, které je předmětem dané kupní smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu. Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající zpravidla od takové smlouvy odstoupí, v případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li kupující či prodávající v souladu s výše uvedeným od kupní  smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně.
 6. Při větší objednávce má prodávající právo požadovat zaplacení objednávky předem převodem na účet.

4. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.
 4. Spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží musí být nepoškozenébez známek užívání nebo opotřebovánív původním nepoškozeném obalu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, musí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 1. V  případě, že věc  při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má spotřebitel právo na to, aby prodávající  bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní  smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď  výměnou  věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel  požadovat  přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To  neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s  kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 2. Spotřebitel nemá v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě následujících smluv:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

5. Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat objednávku před její expedicí bez udání důvodu a bez jakýchkoliv poplatků. Storno objednávky proveďte odesláním emailu - odpovědí na mail s potvrzením vaší objednávky. Byla-li objednávka již uhrazena platbou předem převodem na účet, bude platba vrácena v nejbližším možném termínu nejdéle ve lhůtě 14 dní.
 2. Prodávající může stornovat objednávku zákazníka v těchto případech:
 • zboží se již nevyrábí nebo je nedostupné ve lhůtě delší než 1 týden
 • u zboží došlo k výrazné změně ceny ze strany dodavatele
 • není možné ověřit platnost objednávky mailem ani telefonicky
 • objednávky nespolehlivých zákazníků, kteří v minulosti nepřevzali nebo nevyzvedli objednané zboží
 • objednávky s množstvím neodpovídajícím maloobchodnímu prodeji, a to zejména u akčního zboží nebo u exklusivních položek. Za obvyklé množství se považuje množství do 5 ks, u akčního a exklusivního zboží do 2 ks. Za exklusivní zboží je považováno takové zboží, které se již nevyrábí nebo se nedá běžně objednat u dodavatele. Každá objednávka, která bude přesahovat obvyklá množství, bude posuzována individuálně.

6. Dodací lhůta

V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat - předat dopravci bez zbytečného odkladu - obvykle do 24 hod. v pracovní dny, nejpozději však do 2 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy.  Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (standardně následující pracovní den - Česká republika). Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat kupujícímu zprávu o možném termínu plnění a to bez zbytečného odkladu.

 

7. Cena za dopravu a způsoby platby

Balík do ruky - při platbě převodem na účet ... 75,- Kč

Balík na poštu - při platbě převodem na účet ... 69,- Kč

Balík do ruky - dobírka... 110,- Kč

Balík na poštu - dobírka... 104,- Kč

doručení do 24 hod. po expedici (v pracovních dnech)

8. Záruka a servis

 1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on–line katalogu na webových stránkách Legabox.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.
 3. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Legabox.cz David Vacek, Revoluční 74, PlzeňPSČ: 31200, tel.:724 572 556. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 2106 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit. Možnost reklamace na  výdejních místech musí být předem dohodnuta a reklamovaný výrobek musí být předán s vyplněným reklamačním protokolem, který bude na vyžádání zaslán elektronicky.
 4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu (faktury) či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).
 5. Doporučujeme před zasláním zboží na reklamaci s námi závadu nejprve konzultovat.

9. Reklamace poškozené zásilky

 1. Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození.
 2. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, je povinna přepravní společnost uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky.
 3. Při poškození zásilky kontaktujte dopravce a naši společnost.
 4. Z  důvodů prokázání poškození zásilky nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

10. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

11. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečení proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán
 2. Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2021. Na základě novely zákona o ochraně spotřebitele, který nabývá platnosti 1.února 2016, je možno řešit spotřebitelské spory mimosoudně. O sporu v takovém případě rozhoduje Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).